Kategoriler

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Yönetimi Politikamız

İnsan Kaynakları Yönetimi’nin ana hedefi, kurumun amaçları doğrultusunda kurum çalışanlarının gereksinimlerini karşılayarak verimin artmasını sağlamaktır. İnsan kaynakları politikamız, kurumların verimli ve etkin çalışmasını sağlayan en önemli etkenin, o kurumdaki insan kaynağı olduğunun bilinciyle aşağıda yazılı başlıkları kapsamaktadır.

  • Çalışanlarımızın, mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek
  • Potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gereken ortamı yaratmak
  • Kişisel tatmin için yaratıcılığı teşvik etmek
  • Herkese eşit ölçüde fırsat ve açık iletişim olanakları sağlayarak bilgi, vizyon ve etik değerleri paylaşmak
  • Farklılıkları dikkate alarak insana duyarlı bir anlayış yaratmak

 

Eğitim ve Geliştirme

İnsan Kaynakları Departmanı her yıl kurum çalışanlarının sürekli değişen eğitim gereksinimlerini belirler ve eğitim programlarının bu gereksinimler doğrultusunda düzenlenmesi için çalışmalar yapar. Eğitim gereksinimleri analizleri, eğitim kaynaklarının en etkin şekilde kullanılması, alınan eğitimlerden en çok faydanın sağlanması, kurumun hedeflerine ulaşma süreçlerinin hızlanması, hizmette kalite ve verimliğin arttırılması, veli ve çalışan memnuniyetinin sağlanması süreçlerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Yalova Koleji’nin felsefe, ilke ve amaçlarını gerçekleştirmesinde en önemli etkenler, sürekli kendini geliştiren kaliteli öğretmen kadrosu ve eğitim teknolojisine yapılan yatırımdır. Öğretmenlerin araç, gereç gereksinimleri ve bilimsel araştırmaya yönelik talep ettikleri etkinlikler, kurum tarafından her zaman desteklenmektedir.

Yalova Koleji’nde Yabancı Dil, Fen Bilimleri, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler alanlarında konferans, seminer ve yarışmalar düzenlenir.

Performans Yönetimi

Yalova Koleji, eğitim gereksinimlerini belirlemek ve kurumun hedefleri doğrultusunda çalışanı yönlendirmek amacıyla uyguladığı performans yönetim sistemi ile çalışanlarını hedefler doğrultusunda yönlendirir.

Yalova Koleji performans yönetimi uygulaması, çalışanlarına hedef ve değerlerini iletmekte kullandığı güçlü bir iletişim aracıdır.

Kariyer Yönetimi

Kariyer yönetimi; çalışanların sahip oldukları bilgi, beceri, deneyim ve yeteneklerle kurumun sunduğu gelişme olanakları arasında bir uyumun sağlanmasını hedeflemektedir.

İşe Alma ve Yerleştirme

Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması’nın temel amacı; kurumun, hedeflerini gerçekleştirmesini sağlayacak insan kaynağını, gereksinimler doğrultusunda sistematik olarak belirlemek ve organize etmektir. Yalova Koleji’nin işe alma ve yerleştirme uygulamasının amacı ise kurumun vizyon, misyon ve hedeflerine en uygun adaylarla mevcut pozisyon açıklarını doldurmaktır.

Kurumun hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak insan kaynağı, gereksinimler doğrultusunda sistematik olarak belirlenir. Kurum vizyonu, misyonu ve hedeflerine en uygun adaylarla mevcut pozisyon açıklarını doldurmak amacıyla işe alma ve yerleştirme uygulaması yapılır.

Yönetici ve Öğretmen Başvuruları

Yönetici ve öğretmen gereksinimi genellikle Mart ayında gazete ilanı ve web sitesi ile duyurulur. Email, fax, vb. kaynaklardan gelen tüm başvurular İnsan Kaynakları tarafından bir havuzda toplanır.

Öğretmen gereksinimi olan branşlar için yapılan başvurularda, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliklerine göre atama yapılabilir olması ve deneyim dikkate alınır.

Değerlendirme sonucunda işin gerektirdiği özelliklere sahip adaylar belirlenerek Komisyon görüşmesine davet edilirler. İlk görüşme sonucunda, kurumun hedefleri doğrultusunda en uygun bilgi, beceri ve vizyona sahip olduğu belirlenen adaylar ikinci görüşmeye davet edilir ve bu görüşme sonucu uygun görülen adaya iş teklifi yapılır.
Görüşmeler sonucunda iş teklifi yapılmayan adaylara ait bilgiler ileride değerlendirilmek üzere bir yıl boyunca başvuru havuzunda saklanır.

Usta öğretici ve ders ücretli öğretmen gereksinimi, Kurumumuza bu yönde yapılan başvuruların değerlendirilmesi ve görüşmeler yoluyla karşılanmaktadır

Diğer Personel Başvuruları

Kurumumuz’un diğer birimlerinde görevlendirilecek yönetici, uzman personel, sekreter, memur, teknik eleman destek hizmetler personeli vb insan gücü gereksinimi yıl içinde yapılan başvurular arasından değerlendirilir. Gerektiğinde gazete ilanı ile duyuru yapılır.